Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD    
obchodní společnosti Stock Worx, s.r.o., se sídlem Chotěšovská 680, 190 00 Praha 9, IČ: 29136920, spisová značka C 202896 vedená u Městského soudu v Praze,    
pro uplatnění práv z vadného plnění při koupi zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.stockworx.cz    

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ    
1.1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) obchodní společnosti obchodní společnosti Stock Worx, s.r.o., se sídlem Chotěšovská 680, 190 00 Praha 9, IČ: 29136920, spisová značka C 202896 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“) upravuje v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) odpovědnost prodávajícího za vady zboží (dále jen „zboží“) zakoupeného jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístněné na internetové adrese www.stockworx.cz (dále jen „obchod“).  
1.2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou kupujícím uplatňována práva kupujícího vůči prodávajícímu z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).     
1.3. Reklamační řád se nevztahuje na případy, kdy osoba, která zakoupila zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.  
1.4. Znění reklamačního řádu může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění reklamačního řádu.  

2. ROZSAH REKLAMACE    
2.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z reklamace (vadného plnění) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).  
2.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
Kupující doručí prodávajícímu reklamované zboží prostřednictvím poštovního přepravce; s ohledem na skutečnost, že prodejce nemá kamennou prodejnu, osobní předání reklamovaného zboží je vyloučeno.
 
 

   
2.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,   
2.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,   
2.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,   
2.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a   
2.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.   
2.3. Ustanovení uvedená v čl. 2.2. reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.  
2.4. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.  

3. PODMÍNKY, ZPŮSOB A MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE    
3.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po jeho převzetí, nejpozději do 2 dnů, a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pokud je zjištěno poškození zboží, je kupující povinen s doručovatelem vyhotovit záznam o poškození zboží a ihned uplatit reklamaci zboží. Reklamace jiných vad zboží, které nebyly viditelné při převzetí zboží, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení.  
3.2. Při prodeji nového zboží je kupující oprávněn uplatnit reklamaci v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením prodávajícího v záručním listě stanovená delší. Při prodeji použitého zboží je kupující oprávněn uplatnit reklamaci v době 12 měsíců od převzetí zboží.  
3.3. Práva z odpovědnosti za vady se nevztahují na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním. Kratší životnost zboží v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Stejně tak se práva z odpovědnosti za vady nevztahují na zboží, které bylo upraveno, pozměněno či do kterého bylo zasáhnuto.  
3.4. Reklamaci je oprávněn uplatnit kupující, který prodávajícímu prokáže, že je oprávněn k podání reklamace, zejména dokladem o koupi reklamovaného zboží nebo záručním listem (v případě, že byl prodávajícím vydán).  
3.5. Kupující musí při uplatnění reklamace prodávajícímu sdělit, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje; touto volbou je kupující vázán a není oprávněn ji následně měnit.    
3.6. Kupující je povinen předložit prodávajícímu spolu s reklamací ve lhůtě pro uplatnění reklamace dle čl. 3.1. reklamačního řádu reklamované zboží a okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, se považuje za okamžik uplatnění reklamace kupujícím.  
3.7. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.  
3.8. Kupující zašle na své náklady reklamované zboží na adresu : Stock Worx s.r.o., Na poštu Praha 415, 149 00 Praha 4, tel. 606 706 002   

4. vyřízení reklamace    
4.1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.    
4.2. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.   
4.3. V případě, že je reklamace prodávajícím shledána jako oprávněná, má kupující právo:   

  • v případě podstatného porušení kupní smlouvy na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od kupní smlouvy,    
  • v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.     

Ostatní nároky kupujícího vyplývající z platných právních předpisů tím nejsou dotčeny.     
4.4. V případě, že kupujícímu vznikne na základě reklamace nárok odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci a totožný typ zboží není možné kupujícímu dodat, nabídne prodávající kupujícímu obdobné zboží ve stejné cenové relaci. V případě, že kupující s dodáním obdobného zboží nevysloví souhlas, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.  
4.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, vadu sám způsobil nebo nebyla provedena odborná instalace.  
4.6. V případě, že je reklamace zboží shledána neoprávněnou, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo o zneužití práva jako je např. o opakovaná zjevně bezdůvodná reklamace).   
4.7. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží od prodávajícího, které bude zasláno kupujícímu prodávajícím, a to bez ohledu zda byla reklamace vyřízena jako oprávněná či neoprávněná. Kupující je povinen si reklamované zboží v úložní lhůtě převzít.. V případě, že si kupující reklamované zboží ve shora uvedené lhůtě nevyzvedne, prodávající emailem informuje kupujícího o vrácení zásilky s tím, že 30. den ode dne uplatnění reklamace je prodávající oprávněn reklamované zboží na náklady kupujícího prodat či zlikvidovat. V případě prodeje je prodávající oprávněn odečíst si náklady na uskladnění reklamovaného zboží a náklady prodeje.   

5. závĚrečná ustanovení    
5.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.  
5.2. Je-li některé ustanovení reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky reklamačního řádu vyžadují písemnou formu.  

V Praze dne  15.12. 2022                                                                   
Stock Worx, s. r. o.   
 

©